Điều kiện thành lập công ty tư vấn luật

Điều kiện thành lập công ty tư vấn luật là luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập công ty Luật phải có ít nhất hai năm hành nghề luật sư liên tục và phải có trụ sở làm việc…

Để thành lập công ty tư vấn luật, khách hàng cần chú ý về điều kiện thành lập và một số vấn đề cần lưu ý khác như sau:

Điều kiện thành lập công ty tư vấn luật

Để thành lập công ty tư vấn luật, cá nhân/ tổ chức phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 1. Luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư phải có ít nhất hai năm hành nghề liên tục làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư hoặc hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức theo quy định của Luật này;
 2. Tổ chức hành nghề luật sư phải có trụ sở làm việc.
 3. Đối với mỗi luật sư, họ chỉ được phép thành lập hoặc tham gia thành lập duy nhất một công ty Luật.
 4. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, các luật sư thành lập, tham gia thành lập công ty Luật, nếu không phải là thành viên của Đoàn luật sư nơi đặt trụ sở của công ty hoặc làm việc tại chi nhánh của công ty thì xin gia nhập Đoàn luật sư nơi có trụ sở chính hoặc chi nhánh của công ty Luật vừa thành lập.
 5. Tổ chức hành nghề luật sư phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà Trưởng văn phòng luật sư hoặc Giám đốc công ty luật là thành viên. Công ty luật do luật sư ở các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập thì đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có trụ sở của công ty.

Căn cứ pháp lý:

Điều kiện về loại hình công ty tư vấn luật

Công ty tư vấn luật có các loại hình như sau:

1/ Công ty luật hợp danh: do ít nhất hai luật sư thành lập. Công ty luật hợp danh không có thành viên góp vốn.

2/ Công ty luật trách nhiệm hữu hạn: bao gồm công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

 • Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: do ít nhất hai luật sư thành lập.
 • Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên: do một luật sư thành lập và làm chủ sở hữu.

Các thành viên công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thỏa thuận cử một thành viên làm Giám đốc công ty. Luật sư làm chủ sở hữu công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên là Giám đốc công ty.

3/ Doanh nghiệp tư nhân: do 1 luật sư thành lập.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật luật sư 2006 thì văn phòng luật sư do một luật sư thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân.

Mã ngành nghề công ty tư vấn luật

Khi đăng ký ngành nghề tư vấn luật, Công ty có thể tham khảo các mã ngành nghề sau:

691 – 6910: Hoạt động pháp luật

Nhóm này gồm:

– Đại diện luật pháp về lợi ích của một bên đối với bên kia, dù có trước toà hoặc hội đồng xét xử hay không hoặc dưới sự giám sát của những người là thành viên của tòa như tư vấn và đại diện dân sự, tư vấn và đại diện hình sự…;

– Các hoạt động khác của công chứng viên, thẩm phán, thẩm phán viên và trọng tài kinh tế.

Loại trừ: Hoạt động tòa án được phân vào nhóm 84230 (Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội).

69101: Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật

Nhóm này gồm: Đại diện pháp lý cho quyền lợi của một bên đối với bên kia, dù có trước tòa hoặc hội đồng xét xử khác hay không, hoặc có sự giám sát của những người là thành viên của tòa về:

– Tư vấn và đại diện trong vấn đề dân sự;

– Tư vấn và đại diện tội phạm hình sự;

– Tư vấn và đại diện có liên quan đến các vụ tranh chấp về lao động;

– Thống nhất các điều khoản, thoả thuận hợp tác hoặc các tài liệu tương tự liên quan đến thành lập công ty.

69102: Hướng dẫn chung và tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp lý

Nhóm này gồm:

– Thống nhất các điều khoản, thoả thuận hợp tác hoặc các tài liệu tương tự liên quan đến thành lập công ty.

– Hướng dẫn chung và tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp lý liên quan đến bản quyền, bằng phát minh, sáng chế, quyền tác giả;

– Các hoạt động liên quan đến các thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản, các văn bản thừa kế, di chúc,…

– Chuẩn bị tài liệu pháp lý liên quan đến các thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ văn bản (trừ chữ ký người dịch).

69109: Hoạt động pháp luật khác

Nhóm này gồm: Các hoạt động khác của công chứng viên, thẩm phán, thẩm phán viên và trọng tài kinh tế, quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã trong quá trình giải quyết phá sản. Hoạt động đăng ký tài sản, đăng ký biện pháp bảo đảm, cung cấp, trao đổi thông tin về các biện pháp bảo đảm

Tham khảo thêm Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam

Trình tự thủ tục thành lập công ty tư vấn luật

Chuẩn bị hồ sơ

Công ty Luật phải có hồ sơ đăng ký hoạt động gửi Sở Tư pháp. Hồ sơ đăng ký hoạt động gồm có:

 1. Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu thống nhất;
 2. Dự thảo Điều lệ của công ty luật;
 3. Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư của luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập công ty;
 4. Giấy tờ chứng minh về trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư.

Nơi nộp hồ sơ

Công ty luật đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà Giám đốc công ty luật là thành viên. Công ty luật do luật sư ở các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập thì đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có trụ sở của công ty.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty Luật, trong trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, người bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Công ty Luật được hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.

Lưu ý: Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, Giám đốc công ty luật phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao Giấy đăng ký hoạt động cho Đoàn luật sư mà mình là thành viên.

Căn cứ pháp lý: Điều 35, Luật luật sư 

Trên đây là những điều kiện và thủ tục thành lập công ty tư vấn luật. Nếu bạn chưa rõ và còn vướng mắc về các thủ tục thành lập doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Thuế Ánh Dương để được tư vấn miễn phí.

Dịch vụ thành lập công ty trọn gói Thuế Ánh Dương chỉ 2.100.000 VND
đã bao gồm các lệ phí nộp cho nhà nước.

Tham khảo thêm

Thủ tục thành lập công ty

Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp Trọn Gói

Hotline: 0777.68.68.86