Giáo viên có được thành lập doanh nghiệp không?

Giáo viên có được thành lập doanh nghiệp không? Giáo viên nếu là viên chức, thì không được phép thành lập công ty. Tuy nhiên, có thể mua cổ phần, góp vốn trong một số trường hợp quy định.

Hiện nay, giáo viên bao gồm 2 dạng hợp đồng là:

  • Giáo viên dạy theo hợp đồng làm việc của viên chức, gọi chung là viên chức. (được điều chỉnh bởi Luật Viên chức 2010 và các quy định hướng dẫn liên quan)
  • Giáo viên dạy theo hợp đồng, không là viên chức. (được điều chỉnh bởi Bộ luật lao động 2012 và các quy định hướng dẫn liên quan).

Trong đó,

  • Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Giáo viên là viên chức: không được tham gia thành lập doanh nghiệp

Giáo viên là viên chức thì không được thành lập, góp vốn thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam.

Điều này được quy định tại Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014:

“Điều 18. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp

1. Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;”

Giáo viên là viên chức, được quyền tham gia góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại Luật doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

– Cán bộ, công chức, viên chức chỉ được tham gia công ty cổ phần với tư cách là cổ đông góp vốn mà không được tham gia với tư cách là người trong hội đồng quản trị hay ban kiểm soát của doanh nghiệp, không được làm cổ đông sáng lập của công ty cổ phần.

– Cán bộ, công chức, viên chức không được tham gia công ty hợp danh với tư cách là thành viên hợp danh, nhưng có thể tham gia công ty hợp danh với tư cách là thành viên góp vốn.

– Cán bộ, công chức, viên chức không được thành lập doanh nghiệp tư nhân; không được góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên).

Giáo viên, không là viên chức: được phép thành lập doanh nghiệp

Đối với trường hợp giáo viên dạy theo hợp đồng, không là viên chức, thì không chịu hạn chế của Luật Doanh nghiệp:

  • Được phép thành lập doanh nghiệp…
  • Được phép tham gia thành lập công ty TNHH, Công ty Cổ Phần, Công ty Hợp Danh…
  • Được phép tham gia góp vốn, mua cổ phần…
  • Được phép điều hành, quản lý doanh nghiệp

Như vậy, giáo viên có được phép thành lập doanh nghiệp hay không, phụ thuộc vào hợp đồng giảng dạy và phải xác định xem giáo viên có phải là viên chức hay không. Nếu là viên chức, thì không thể tham gia thành lập và quản lý doanh nghiệp.

Nếu như bạn vẫn còn vướng mắc, hãy liên hệ với Thuế Ánh Dương để được tư vấn và giải đáp miễn phí.

Tham khảo thêm

Điều kiện thành lập doanh nghiệp

Những điều cần biết khi thành lập công ty

Thủ tục thành lập công ty

 

Hotline: 0777.68.68.86